Головна / Звернення / Терміни обробки звернень

Терміни обробки звернень

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

 • особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
 • знайомитися з матеріалами перевірки;
 • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
 • бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
 • користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
 • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
 • вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Органи державної влади i мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форм власностi, об'єднання громадян, засоби масової iнформацiї, їх керiвники та iншi посадовi особи в межах своїх повноважень зобов'язанi:

 • об'єктивно, всебiчно i вчасно перевiряти заяви чи скарги;
 • на прохання громадянина запрошувати його на засiдання вiдповiдного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
 • вiдмiняти або змiнювати оскаржуванi рiшення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не вiдповiдають закону або iншим нормативним актам, невiдкладно вживати заходiв до припинення неправомiрних дiй, виявляти, усувати причини та умови, якi сприяли порушенням;
 • забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рiшень;
 • письмово повiдомляти громадянина про результати перевiрки заяви чи скарги i суть прийнятого рiшення;
 • вживати заходiв щодо вiдшкодування у встановленому законом порядку матерiальних збиткiв, якщо їх було завдано громадянину в результатi ущемлення його прав чи законних iнтересiв, вирiшувати питання про вiдповiдальнiсть осiб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пiзнiш як у мiсячний термiн довести прийняте рiшення до вiдома органу мiсцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за мiсцем проживання громадянина;
 • у разi визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рiшення;
 • не допускати безпiдставної передачi розгляду заяв чи скарг iншим органам;
 • особисто органiзовувати та перевiряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходiв до усунення причин, що їх породжують, систематично аналiзувати та iнформувати населення про хiд цiєї роботи.

У разi необхiдностi та за наявностi можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи пiдроздiл службового апарату, спецiально уповноваженi здiйснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. Це положення не вiдмiняє вимоги частини дев'ятої цiєї статтi.

Звернення розглядаються i вирiшуються у термiн не бiльше одного мiсяця вiд дня їх надходження, а тi, якi не потребують додаткового вивчення, - невiдкладно, але не пiзнiше п'ятнадцяти днiв вiд дня їх отримання. Якщо в мiсячний термiн вирiшити порушенi у зверненнi питання неможливо, керiвник вiдповiдного органу, пiдприємства, установи, органiзацiї або його заступник встановлюють необхiдний термiн для його розгляду, про що повiдомляється особi, яка подала звернення. При цьому загальний термiн вирiшення питань, порушених у зверненнi, не може перевищувати сорока п'яти днiв.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термiн розгляду може бути скорочено вiд встановленого цiєю статтею термiну. Звернення громадян, якi мають встановленi законодавством пiльги, розглядаються у першочерговому порядку.